Публічне акціонерне товариство «Ребус Україна»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Повідомлення про проведення чергових загальних зборів, що відбудуться 21.03.2


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕБУС УКРАЇНА» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б. 58-А, блок 3, у відповідності з абз. 2 ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що 21 березня 2012 року об 12:00 год. за адресою: 49000,
м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к.304, відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів – 15.03.2012 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

1 питання: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2012 рік.

4 питання:  Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2011 рік.

6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 фінансовий рік.

7 питання:  Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.

8 питання:  Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 рік

9 питання:  Припинення повноважень Ревізора Товариства.

10 питання: Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

11 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Ревізором/членами Ревізійної комісії Товариства.

12 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства ПАТ «РЕБУС УКРАЇНА» (тис. грн.)

                                                  Найменування показника 

Період 

звітний

попередній

Усього активів 

47711,4

19089,3

Основні засоби 

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції 

29000,0

2962,5

Запаси 

0,2

-

Сумарна дебіторська заборгованість 

18709,9

16115,3

Грошові кошти та їх еквіваленти 

1,3

11,5

Нерозподілений прибуток 

1,8

1,3

Власний капітал 

 

 

Статутний капітал 

600,0

600,0

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

47109,6

18488,0

Чистий прибуток (збиток) 

0,5

(20,2)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

600000

600000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

2

2

   В період до дати проведення чергових загальних зборів, акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час за адресою: 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б. 58-А, блок 3, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к.304. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами –  Кононова К.Ю.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у №33 Бюлетеня "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 17.02.2012р.
ProEmitent.INFO